PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71., a továbbiakban: kiíró) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a következő tartalommal:

1.) A pályázat tárgya:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem fenntartásában lévő Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (a továbbiakban: Kisképző) Budapest IX. ker. Török Pál u. 1. szám alatti 37005 hrsz. alatt felvett, természetben a 1093 Budapest, Török Pál u. 1. szám alatti ingatlan alagsor melegítő konyha 50 m2 területű, valamint a hozzá tartozó ebédlő 75 m2 területű helyiségek határozott idejű, 2025. június 30. napjáig kötendő szerződés útján büfé célra történő hasznosítással.

2.) Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy.
 • A kiíró a bérleményre határozott idejű, 2025. június 30. napjáig szóló bérleti szerződést köt. A nyertes pályázó a helyiségek után bérleti díjat fizet, melyet a kiíró jogosult minden naptári évben a KSH által közzétett infláció mértékével emelni, először 2024. január 1. napjával.
 • A szerződéskötés tervezett dátuma 2023. február 17. napja, a bérlemény birtokbaadásának időpontja legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanap.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására, az eljárásnak a szerződés hatályba lépését megelőző bármely szakaszában. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel szemben és a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

A bérlemény használatáért a kiíró minimálisan havi bruttó 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer forintnak megfelelő bérleti díj megfizetését írja elő, az ajánlat ettől csak felfelé térhet el.

A nyertes pályázó a bérleti díjat havonta egy összegben előre, a tárgyhó 5. napjáig köteles számla ellenében a kiíró részére átutalás útján, magyar forintban (HUF) megfizetni.

3.) Szerződéskötést kizáró okok:

Nem köthető szerződés azzal a pályázóval, aki:

 • Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • Tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • Az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű (a jelen pont szerinti kizáró okok fenn nem állását a nyertes pályázó köteles a szerződéskötés előtt hatósági bizonyítvánnyal igazolni. Ha a szerződő fél nem igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a jelen pont szerinti kizáró ok, vele a szerződés nem köthető meg.):
 • a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
 • gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.
 • Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.
 • Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel az fentiek szerinti kizáró ok, vagy a szerződő fél az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul – nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • A jelen felhívás 8.) pontjában részletezett iratokat nem nyújtja be, illetve a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • Bármilyen jogcímen lejárt fizetési határidejű tartozással terhelt a kiíróval szemben.
 • A kiíróval korábban kötött bármilyen szerződését súlyosan megszegte.

4.) A bérlemény működtetésével kapcsolatos információk:

 • A bérleti díj tartalmazza a bérlemény használatával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek közül az elektromos áram, vízi-, csatorna-, fűtési, illetve a kommunális hulladék elszállítási, takarítási díjakat. Bérlő a büfé működéséből és a tanulók ebédeltetéséből származó – veszélyes - hulladék elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni.
 • A bérleményben szeszes italok árusítása tilos.
 • A nyertes pályázó a bérleményt munkanapokon 6.00 órától 19.00 óráig rögzített időtartamban használhatja (felkészülési és nyitvatartási idő), azzal, hogy tanítási napokon köteles 7.30 órától 15.30 óráig nyitva tartani. A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírónak joga van – előzetes tájékoztatást követően - meghatározott körülmények esetén az egyébként nyitvatartási időnek számító időtartam alatt is bezárni az ingatlant, e tényt, mint üzleti kockázatot Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, az ingatlan bezárásával kapcsolatosan kártérítésre nem jogosult.
 • A bérlemény közösségi tér funkciót is betölt, az ebédlő helyiséget előzetes egyeztetést követően kulturális események rendezésére is felhasználja az intézmény.
 • A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény külön bejárattal nem rendelkezik, azt időbeli korlátozás nélkül nem használhatja.
 • A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az épületben étel- és italautomaták működnek, de ezek számát és kapacitását az iskola tovább nem növeli. A bérlemény üzemeltetője számára étel- és italautomaták elhelyezése és üzemeltetése tilos.

5.) A nyertes pályázó teljesítésével szemben támasztott követelmények:

A bérlemény működtetésének alapvető célja, hogy a Kisképző tanulói és alkalmazottai megfelelő színvonalú és árszintű szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül. Ennek zökkenőmentes biztosítása érdekében a bérlő köteles:

 • A szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a hatályba lépést követő 60 napon belül a bérleményt a szerződés tárgya szerinti funkciójának megfelelően kialakítani, a büfé üzemeltetéshez szükséges berendezéseket és az üzemeltetéshez szükséges minden berendezési tárgyat, használati eszközt és terméket beszerezni és a büfé üzemeltetését a fenti 60 napos határidőn belül megkezdeni.
 • Beszerezni a büfé üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket. Az engedélyek hiányából származó mindennemű felelősség, különösen az ezzel kapcsolatban kiszabott bírság és okozott kár teljes mértékben a nyertes pályázót terheli.
 • Büfé üzemeltetésére felelősségbiztosítást kötni és annak érvényességét a teljes üzemeltetési időszak alatt fenntartani.
 • Gondoskodni a bérlemény alkalmazottainak munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatásáról és a szabályok betartatásáról
 • A bérleményben bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzését megelőzően a munkálatokat engedélyeztetni a kiíróval. Átalakítás kizárólag a kiíró előzetes írásbeli engedélyével és a megfelelő hatósági engedélyek beszerzését követően végezhető. A nyertes pályázó az átalakítás következtében létrejövő értéknövekedés miatt a szerződés megszűnésekor a bérbeadóval szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat.
 • A 4.) pontban meghatározott időszakban nyitva tartani a büfét, azt a szerződésben meghatározottak szerint üzemeltetni.
 • Bérlő a tanítási napokon köteles biztosítani, hogy az ebédlőben a Bérbeadó által közétkeztetési célból megrendelt ebédet (átlagosan 50 adag) a tanulók elfogyaszthassák, köteles továbbá az ebédszállító vállalkozó által ételszállító edényekben hozott ételt átvenni, minőségét ellenőrizni, ételmintát venni, szükség szerint biztonságos hőkezelésnek alávetni, 12.00 – 14.30 óra között kiadagolni és kiosztani az ebből a célból használt étkezési eszközöket előírásszerűen elmosogatni, tisztán tartani A bérbeadó külön jegyzékben rögzített konyhai és étkeztetési eszközállományt a közétkeztetés biztonságos és kulturált lebonyolítása érdekében ingyenes használatra átadja a bérlőnek.
 • Rendben és tisztán tartani a bérlemény helyiségét.
 • A büfé működésével és a tanulók ebédeltetésével kapcsolatos hulladék – vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelő – gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról gondoskodni.
 • Az étel kezelése, a bérlemény tisztán tartása és a büfé működésével, valamint a tanulók ebédeltetésével kapcsolatos hulladék elszállítása során a bérlőnek a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet és a további vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és előírások rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia.
 • Minimális kínálatként az alábbi termékcsoportoknak megfelelő fogyasztási cikkeket folyamatosan forgalmazni:
 • legalább háromfajta szendvics;
 • legalább háromfajta péksütemény;
 • legalább háromfajta melegszendvics/hot dog;
 • legalább háromfajta müzliszelet/fehérjeszelet;
 • legalább háromfajta friss gyümölcs;
 • instant leves;
 • legalább háromfajta üdítő ital;
 • szénsavas és szénsavmentes ásványvíz;
 • koffeinmentes kávé és gyümölcs tea;
 • növényi ital.
 • A fenti termékcsoportok esetén legalább 1-1 glutén-, laktóz-, cukor-, tejmentes, illetve vegán terméket köteles forgalmazni. A termékkínálat bővíthető. A termékek forgalmazásakor Bérlő köteles a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szabályait betartani.
  • A bérleti szerződést maradéktalanul betartani. A szerződés rendelkezéseinek bérlő általi megszegése esetén a kiíró a bérleti szerződésben rögzített jogkövetkezményeket jogosult érvényesíteni.
  • Bérlő köteles a bérleti szerződés rendelkezéseit betartani, továbbá a bérleti díjat és az üzemeltetési költségeket maradéktalanul, az előírt határidőben megfizetni.

6.) Az üzemeltetővel szemben támasztott elvárások:

 • A pályázó személy/vállalkozás rendelkezzen minimum 2 év vendéglátóipari üzemeltetési tapasztalattal.
 • A nyertes pályázó köteles három havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére. Az óvadék megfizetése a bérleti szerződés megkötésének feltétele. Az óvadék Bérbeadónak a bérleti szerződésből eredő, az óvadékkal való elszámolás időpontjáig felmerülő bárminemű vagyoni jellegű követelése - Bérbeadó általi közvetlen - kielégítésére szolgál. Abban az esetben, ha Bérbeadó az óvadékot részben vagy egészben felhasználja, Bérlő köteles a felhasznált óvadék összegét haladéktalanul pótolni. Az óvadék összege pótlásának elmulasztása esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.) Titoktartási rendelkezések

A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint a pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja.

8.) A pályázatban kötelezően benyújtandó iratok:

 • Ajánlati adatlap: a pályázó cégre és pénzintézet(ek)nél vezetett bankszámlára vonatkozó információkat tartalmazza (1. számú iratminta).
 • Referencia nyilatkozat legalább két év időtartamú vendéglátóipari üzemeltető tevékenységről.
 • Aláírási címpéldány: képviseleti jogra vonatkozó másolati aláírási címpéldány, vagy ezzel egyenértékű okirat.
 • Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról (2. számú iratminta).
 • Nyilatkozat a kiíró szerződéstervezetének elfogadásáról (3. számú iratminta).
 • Nyilatkozat a pályázóra vonatkozó, szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról, a pályázó cég kiíróval szembeni tartozásáról, az ajánlat tartalmának nyilvánosságra hozataláról (4. számú iratminta).
 • NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása.

Az iratokat a fenti sorrendben kérjük az ajánlatba csatolni.

A pályázati felhívásban kiadott iratmintákat változtatás nélkül kitöltve és cégszerűen aláírva kérjük beadni!

Az ajánlati dokumentációt zárt borítékban, oldalait beszámozva és lapozhatóan összefűzve, magyar nyelven, 1 db eredeti példányban, cégszerű aláírással ellátva, továbbá az ajánlat eredeti példányát pdf formátumban tartalmazó 1 db CD-n, vagy DVD-n, vagy USB adathordozón kell benyújtani. A nyomtatott és az elektronikus verziónak formailag és tartalmilag mindenben meg kell egyeznie.

9.) A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A pályázatokat elbíráló bizottság megállapítja, hogy az ajánlatok a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázó, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – kizárásra kerül.
 • A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására szólíthatja fel. A hiánypótlás eredménytelensége az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A bírálati szempontra vonatkozó adatok utólag nem pótolhatók.
 • Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette.
 • Az elbírálásnál alkalmazandó szempontrendszer:
 • a beérkező érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű bérleti díjat megajánló pályázó kerül kiválasztásra.

10.) Helyszíni bejárás:

A helyszín megtekintésére kiíró egy alkalommal, 2023. február 7. napján 10. órakor biztosít lehetőséget.

11.) Pályázatok beadásának határideje:

2023. február 13. (péntek) 12 óra.

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az itt megjelölt határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek minősíti, azokat nem bírálja el.

12.) Pályázatok beadásának helye és módja:

A pályázatokat a kiíró Kancellári Hivatalában, a 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. címen, személyesen vagy meghatalmazott útján, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, a 8. pontban megjelölt módon kell benyújtani a hétfő-csütörtök: 8:00 - 16:00 óra, illetve péntek: 8:00 - 12:00 óra közötti hivatali időben.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat: Kisképző büfé”
Postai úton történő beadás kizárt.

13.) Pályázatok bontása:

A pályázatok bontásán a pályázók részt vehetnek. A bontás ideje és helye megegyezik a beadás határidejével és helyszínével (2023. február 14. (kedd) 12 óra, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.).

Az ajánlatot benyújtó pályázók adatairól, valamint az ajánlatok értékelésre kerülő elemeiről bontási jegyzőkönyv készül, amely a pályázók által az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott e-mail címre elektronikus úton elküldésre kerül a pályázók részére.

14.) Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kizárólag e-mailben a toth.eszter@mke.hu címre lehet intézni, 2023. február 9. (csütörtök) 16 óráig.

A megküldött kérdésekre és észrevételekre a kiíró 2022. február 10. (péntek) 12 óráig írásban ad választ.

15.) A pályázatok elbírálása:

A pályázatok értékelésére 2023. február 14. és 16. napja között kerül sor.
A pályázatok elbírálásáról az elbírálás szempontjainak figyelembevételével a Bíráló Bizottság dönt.

A pályázat eredményét az elbírálást követően írásban és elektronikus úton közli a kiíró valamennyi pályázóval, továbbá a kiíró a pályázat eredményét a honlapján is közzéteszi.

A pályázók a pályázat benyújtásával a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

 1. melléklet: Bérleti szerződés tervezet
 2. melléklet: Iratminták
 3. számú iratminta: Ajánlati adatlap
 4. számú iratminta Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról
 5. számú iratminta: Nyilatkozat a kiíró szerződéstervezetének elfogadásáról
 6. számú iratminta: Nyilatkozat a pályázóra vonatkozó, szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról

Felhívás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj­program­ban való részvételhez

Jelentkezési határidő: 2023. április 3.

Felhívás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj­program­ban való részvételhez
Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Megnyitó: 2023. március 23. 18:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2023. június 25-ig

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban
Várnagy Ildikó – JELEK II.

Várnagy Ildikó – JELEK II.

Megnyitó: 2023.03.28., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.03.28– 04.14.

Várnagy Ildikó – JELEK II.

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Határidő: 2023.05.15., 16:00

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Inkubációs ház – Közösségi tér szakmai program

Inkubációs ház – Közösségi tér szakmai program
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023

Határidő: 2023.04.03., 24:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023
PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj

PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj

Beadási határidő: 2023.04.26., 23.59

PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 28.

MKE Doktori Iskola program
A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára

A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára

A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára
Kijelentjük, hogy

Kijelentjük, hogy

Megnyitó: 2023.03.24., 18:00
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújvárosba
Megtekinthető: 2023.03.25– 05.14.

Kijelentjük, hogy
Egyoldalas Képregénypályázat

Egyoldalas Képregénypályázat

Jelentkezési határidő: 2023. április 16.

Egyoldalas Képregénypályázat
Képregényfüzet-pályázat

Képregényfüzet-pályázat

Nevezési határidő: 2023. április 22.

Képregényfüzet-pályázat

AMADEUS  ALKOTÓI  ÖSZTÖNDÍJ  PÁLYÁZAT |  Budapest 2023

Határidő: 2023. április 11-én 10-16 óra

AMADEUS  ALKOTÓI  ÖSZTÖNDÍJ  PÁLYÁZAT |  Budapest 2023

Díjak tervezésére hirdet pályázatot Terézváros

A benyújtás ideje: 2023. május 4. és 9. között

Díjak tervezésére hirdet pályázatot Terézváros

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Határidő: 2023. május 15. 16.00

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati határidő: 2023. április 28. és 2023. október 20.

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!
GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field

GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field

Megnyitó: 2023.03.16., 18:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Megtekinthető: 2023.03.17– 04.23.

GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field
Virágkocsi ötletpályázat 2023

Virágkocsi ötletpályázat 2023

Jelentkezési határidő: 2023.04.10.

Virágkocsi ötletpályázat 2023
I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

Megnyitó: 2023.03.07., 18:00
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2023.03.08– 03.28.

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN
Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Jelentkezési határidő: 2023.03.31.

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére
A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai
BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //

BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //

Megnyitó: 2023.02.24., péntek 19:00
Helyszín: LAVOR Collective Art Salon
Megtekinthető: 2023.02.24-04.09.

BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //
Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

Beadási határidő: 2023. május 2. 17 óra

Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Berán Lajos-díj

Határidő: 2023. május 3-4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Berán Lajos-díj
FRESH EYES International 2023

FRESH EYES International 2023

Submission deadline: March 31st.

FRESH EYES International 2023
Kerámiapályázat Japánban

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban
Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában

Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában

Jelentkezési határidő: 2023. 04. 10

Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli szociális támogatás
Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

határidő: 2023. június 4-ig

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023