Vizsgajelentkezési információk

Vizsgajelentkezési információk

1. A vizsgákra vonatkozó szabályokat a TVSZ 31-33. § részletezi.

2. Adott félévi vizsgákra jelentkezni a vizsgajelentkezési időszak kezdetétől (a vizsgaidőszak előtt kettő héttel) a vizsgaidőszak végéig van lehetőség, melyről a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést.
A vizsgajelentkezési időszak időtartama a Neptunban megtalálható, az Információ/Időszakok menüpontban, az aktuális félévet kiválasztva történő listázással.
Az Aláírás követelményű tárgyakból nem kell vizsgaidőpontra feljelentkezni.

3. Vizsgák típusai

3.1. Vizsga követelményű tárgyakból a tanszéknek legalább 3 vizsgaidőpontot kell biztosítania a hallgatóknak a vizsga teljesítésére a vizsgaidőszakon belül, a TVSZ-ben meghatározottak szerint.

3.2. A gyakorlati jegy követelményű tárgyakból is kerül meghirdetésre vizsgaidőpont (általában csak 1 időpont), melyekre szintén fel kell jelentkeznie a hallgatóknak, hogy a megszerzett osztályzatot az oktató be tudja írni számukra.

4. Amennyiben valamely tárgyból nem került vizsgaidőpont meghirdetésre, akkor a tárgyat meghirdető tanszék tanszéki adminisztrátornál lehet ezt jelezni, és kérni ennek pótlását. A hiányzó vizsgaidőpont(ok) miatt elmaradt vizsgajelentkezés a hallgató felelőssége, utólagos pótlása díjfizetési kötelezettséget (késedelmi díjat) von maga után.

5. A meghirdetett vizsgaidőpontokra jelentkezni az alábbi feltételek EGYÜTTES(!) teljesülése esetén van lehetőség:

  • az adott tárgyból Aláírva bejegyzés már rögzítésre került a Neptunban (ld. 5.1. pont),
  • a jelentkezés időpontjában nincs lejárt határidejű tartozása a Neptunban (ld. 5.2. pont),
  • a meghirdetett vizsgaidőponton van még szabad hely (ld. 5.3. pont),
  • adott vizsgaidőpontra a vizsga időpontját megelőző munkanap(!) 10 óráig van lehetőség jelentkezni, (ld. 5.4. pont)
  • speciális vizsgaidőpont további, egyedi feltételeinek teljesítése (ld. 5.5. pont).

5.1. Ha nem kapott aláírást a tárgyból, akkor azt az oktató felé kell ezt jelezni, és kérni annak Neptunban történő rögzítését. A rögzítést követően lesz lehetőség vizsgajelentkezésre az adott tárgyból.
Ha a vizsgaidőpont után kerül csak beírásra az Aláírás adott tárgyból, az a hallgató felelőssége, és az emiatt fel nem vett vizsga utólagos felvétele pótdíj (2000 Ft) ellenében a TO-n kérhető.

5.2. Ha tartozása, azaz Neptunban kiírt Aktív tétele van, melynek határideje a jelentkezés pillanatában már lejárt, akkor annak rendezéséig vizsgára nem tud jelentkezni.
A tartozás rendezése után lesz lehetőség jelentkezni vizsgákra bármely tárgyból automatikusan.

5.3. Ha adott vizsgaidőpont létszáma betelt, akkor az adott vizsgára csak akkor tud jelentkezni, ha valaki (másik hallgató) lejelentkezik arról, és így felszabadul vizsgahely az adott időpontra.
Betelt létszámú vizsgaidőpontra a TO sem tud senkit feljelentkeztetni. Ez esetben másik, későbbi dátumra meghirdetett vizsgaidőpontot kell választania.

5.4. Vizsgaidőpontok felvétele

5.4.1. A vizsga követelményű tárgyak esetében a vizsgaidőpontot megelőző munkanap 10 óra után már nincs lehetőség már az adott vizsgára jelentkezni a Neptunban.
Fontos, hogy hétfői vizsgaidőpontokra legkésőbb péntek (mint megelőző munkanap) 10 óráig van lehetőség fel- és lejelentkezni.

5.4.2. A gyakorlati jegy követelményű tárgyak időpontjaira történő jelentkezés elmaradása esetén van lehetőség a TO-n kérni az utólagos jelentkeztetést, melynek engedélyezését a TO egyezteti az illetékes tanszékkel, és elfogadás esetén utólagosan felveszi a hallgatónak az adott jegybeírási időpontot, de ez 2000 Ft késedelmi díj megfizetésével jár, melyet a TO a Neptunban ír ki a hallgató részére.

5.5. Egyes tárgyakból olyan vizsgaidőpont is meghirdetésre kerülhet, melyre nem a vizsgajelentkezési időszak kezdetétől, hanem egyedi jelentkezési időszakban van mód jelentkezni. E vizsgák részletes információi között rövidebb, speciális időszak van megadva a jelentkezésre, vagy a vizsgalétszám 0 főre kerül beállításra, és megjegyzésben szerepel, hogy az adott vizsgaidőpontra mikor lehet jelentkezni legkorábban.
Pl. a vizsgaidőszak utolsó vizsgaidőpontjára később lehet csak feljelentkezni, mert a hallgatónak egy korábbi vizsgán részt kell már vennie, és sikertelen teljesítés esetén veheti fel ezt a vizsgaidőpontot második lehetőségként majd.

6. Hiányzás vizsgáról

6.1. A felvett vizsgáról történő igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató részére - a HTJSZ alapján - 6000 Ft különeljárási díj kerül kiírásra, melyet a TO ír ki a Neptunban az érintett hallgató részére.

6.2. Igazolt távolmaradás elfogadását a TO-ra (személyesen, vagy e-mailben szkennelve) benyújtott igazolással lehet kérni. Az igazolás (tanszéki/oktatói) elfogadása esetén az adott vizsgaidőponthoz nem kerül különeljárási díj kiírásra.

7. A vizsgaidőpontok felvétele után javasolt a Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban ellenőrizni, hogy a választott vizsgaidőpont(ok) felvétele sikeresen megtörtént-e.

8. A tárgyakból megszerzett eredményeket a Neptunban az oktatók rögzítik az adott vizsgaidőponthoz, és a jegybeírásról a hallgató automatikus Neptun üzenetet is kap.
Ha nem kapott a felvett vizsgához érdemjegyet, vagy hibás érdemjegy került rögzítésre, akkor azt az oktató felé kell jelezni, és kérni a jegybeírás pótlását, illetve javítását. Fontos, hogy jegy csak felvett vizsgaidőponthoz adható (ld. 5.4. pont).

9. Javítóvizsga
Az a hallgató, aki sikeres (elégtelentől eltérő) vizsgaeredményt szerez adott vizsgakövetelményű tárgyból, lehetősége van a vizsgaidőszakban – jobb eredmény elérése érdekében – javítóvizsgát tenni.
A javítóvizsga díjfizetési kötelezettséget von maga után (6000 Ft), amit a TO az adott vizsgát követően ír ki az érintett hallgatóknak.

10. Ismétlő vizsga
Az a hallgató, aki adott vizsgakövetelményű tárgyból sikertelen (elégtelen érdemjegyű) eredményt szerez, ismétlővizsgán megpróbálhatja sikeres eredmény megszerzését, akár további két alkalommal is. (Egy vizsgaidőszakban legfeljebb három vizsgaidőpont vehető fel adott tárgyból.)
Adott tárgyból az első ismétlővizsga díjmentesen felvehető, de a második ismétlővizsga felvétele már díjköteles (6000 Ft), melyet a TO ír ki az érintett hallgatóknak.