Általános ismertető

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén a Képzőművészeti Restaurátor Specializációk keretében festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurátor művészeket képeznek, az Iparművészeti Restaurátor Specializációkon belül öt specializáción (szilikát, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és fa-bútor restaurátor) szerezhető diploma. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására. Az oktatás elsődleges szempontja a speciális művészeti és szakmai felkészítés, a szakterületek sokrétű – szakmai, műemléki és múzeumi – feladatának ismertetése, az alkalmazott művészi és technológiai eljárások elsajátítása. A tanszéki mikroszkópos laboratórium a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére, az ismeretek képi-számítógépes feldolgozására szolgál, valamint lehetőséget nyújt a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásra és kutatómunkára.

A hallgatók a graduális képzés keretében többek között műtárgy- és műemlékvédelmet, festészeti technikákat, anyagtant, fizikát, kémiát, ikonográfiát, muzeológiát, művelődéstörténetet és specializációk szerinti művészettörténetet tanulnak.

A Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben – levelező tagozaton – folyó iparművészeti restaurátor-képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik önállóan, illetve muzeológusok és természettudományos szakemberek bevonásával képesek elvégezni és kiértékelni a műtárgyak készítéstechnikai- és anyagvizsgálatait, felmérni azok állapotát, megtervezni és kivitelezni azok leletmentését, tisztítását, konzerválását és restaurálását. A hallgatók önálló szakirodalmi és gyakorlati kutatás alapján tervezik meg a restaurálás folyamatát. Kellő felkészültséget nyernek továbbá a műtárgyak konzerválására szolgáló múzeumi környezet megteremtésének lehetőségeiben és annak ellenőrzésében.

A végzős iparművészeti restaurátorhallgatók diplomamunkáinak bemutatására 1996 óta rendeznek Megmentett műkincsek címmel kiállítást: 1999-ig az Iparművészeti Múzeumban, 2000-től a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2002 óta ezeken a diplomamunka kiállításokon a képzőművészeti restaurátorhallgatók munkái is szerepelnek, és azóta a kiállításokhoz kétnyelvű katalógus is készül.